NÁRODNÍ PSYCHIATRICKÁ CENA PROFESORA VLADIMÍRA VONDRÁČKA

Podmínky soutěže

Vědecká rada Vondráčkovy ceny

Vyhlášená témata

Laureáti ceny

Výhradní sponzoři Vondráčkovy ceny

Obsah obrázku text, bílá tabule

Popis byl vytvořen automaticky 

Podmínky soutěže

Vyhlašovatelem ceny je Vondráčkův nadační fond, o rozdělení ceny rozhoduje Vědecká rada. Cena je přidělována z prostředků fondu a je výhradně sponzorována farmaceutickou společností Lundbeck. 

Cena je udělována ve dvou tematických oblastech:

  1. Vědecký výzkum
  2. Praktická aplikace.

Účastnit se může každý odborník (i nelékař nebo pracovní tým), který zašle jednu svoji práci (článek i nepublikovaný výzkumnou, realizační zprávu, projekt apod.), vypracovanou nebo realizovanou v posledních 3 letech.

Na každý rok je voleno jedno téma a s jednou prací se nelze účastnit opakovaně.

Podmínkou účasti je zaslat svoji původní práci na kontaktní adresu:

Vondráčkův nadační fond, Psychiatrická klinika, 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 128 21 Praha 2

nejpozději do 30. září, v českém jazyce (nejlépe s kopií), doplněnou o krátký souhrn vhodný k publikaci a stručný životopis. Práce se účastníkům nevrací. O přidělení Vondráčkovy ceny rozhoduje Vědecká rada.

Bližší informace můžete získat u PhDr. F. Krcha nebo PhDr. J. Pavláta na kontaktní adrese Vondráčkova nadačního fondu (PK UK, Ke Karlovu 11, Praha 2; tel. 2 2496 5369).

 

Vědecká rada Vondráčkovy ceny

Doc. MUDr. M. Anders

PK 1. LF UK, Praha

předseda

PhDr. L. Csémy

PCP, Praha

člen

Prof. MUDr. E. Češková

PK LF MU, Brno

člen

PhDr. F. Krch

PK 1. LF UK, Praha

člen

Prof. MUDr. L. Hosák

PK, Hradec Králové

člen

Prof. MUDr. J. Raboch

PK 1. LF UK, Praha

člen

MUDr. A. Šteflová

WHO, Praha

člen

 

Vyhlášená témata

1993     Resocializace chronicky nemocných pacientů

1994     Řešení krizových stavů v psychiatrii

1995     Pokroky v poznání a léčbě depresivních poruch

1996     Psychiatrické a psychologické problémy dospívání

1997     Psychotické poruchy

1998     Úzkostné stavy

1999     Problematika alkoholových a drogových závislostí

2000     Kognitivní funkce u duševních poruch

2001     Komorbidita v psychiatrii

2002     Psychiatrie a společnost

2003     Duševní poruchy ve stáří

2004     Psychické reakce na stres

2005     Násilné chování a agresivita z medicínského hlediska

2006     Afektivní porucha

2007     Duševní poruchy v různých věkových obdobích

2008     Prevence a profylaxe duševních poruch

2009     Vztah tělesných a duševních poruch

2010     Kvalita psychiatrické péče

2011     Schizofrenie – výzkum, léčba a resocializace

2012     Prevence, diagnostika a léčba duševních poruch v 21. století

2013     Duševní poruchy a jejich léčba v různých obdobích života

2014     Moderní trendy v psychiatrii

2015     Evidence based postupy v psychiatrii

2016     Závažné duševní poruchy – výskyt, diagnostika a léčba

2017     Individuální přístup k duševně nemocnému

2018     Nové možnosti léčby duševních poruch

2019     Integrace duševně nemocného do společnosti

2020     Reforma psychiatrické péče: nové možnosti v léčbě, rehabilitaci a destigmatizaci duševně nemocných

2021     Covid-19 pandemie a duševní zdraví

2022     Duševní zdraví a jeho poruchy v měnícím se světě

2023     Extramurální péče, rehabilitace a resocializace duševně nemocných

2024     Deprese a suicidalita – prevence a léčba

 

LAureáti ceny

V soutěži na téma „Rehabilitace, resocializace a extramurální péče duševně nemocných“ byly v roce 2023 oceněny v kategorii věda a výzkum: 1. Z. Fišar: Linking the Amyloid, Tau, and Mitochondrial Hypotheses of Alzheimer´s Disease and Identifying Drug Targets“, Biomolecules. 2022;12(11):1676. doi: 10.3390/biom12111676. 2. Monografie autorů J. Masopust, P. Mohr, M. Kopeček „Kariprazin: antipsychotikum (nejen) pro léčbu negativních příznaků schizofrenie“, Galén 2021. V kategorii praktické aplikace byly oceněny: 1. P. Minařík a H. Papežová, členové mezinárodního autorského konsorcia za publikaci „Pathways to eating disorder care: A European multicenter study, Eur Psychiatry. 2023;66(1):e36. doi: 10.1192/j.eurpsy.2023.23.“ 2. Řešitelský tým vedený M. Seifertem za projekt „Pacienti s persistentními tělesnými potížemi v praxi praktického lékaře“. Laureátům blahopřejeme a děkujeme i všem ostatním účastníkům soutěže.

 

V soutěži na téma „Duševní zdraví a jeho poruchy v měnícím se světě“ byly v roce 2022 v kategorii věda a výzkum byly oceněny články autorů J. Budaye z PK VFN a 1.LF UK a kolektivu „Depiction of mental illness and psychiatry in popular video games over the last 20 years“ a T. Buškové z Národního ústavu duševního zdraví a kolektivu „Neurologické příznaky asociované s onemocněním COVID-19 podle celostátního online průzkumu“. V kategorii praktická aplikace byly oceněny dvě publikace: Schizofrenie a rodina Josefa Svobody a Gerontopsychiatrie v klinické praxi Martiny Zvěřové z PK VFN a 1.LF UK a kolektivu. Vítězům srdečně blahopřejeme a děkujeme i všem ostatním účastníkům soutěže.

 

V soutěži na téma „Covid-19 pandemie a duševní zdraví” byly v roce 2021 v kategorii praktická aplikace oceněny dvě práce: 1) projekt MUDr. A. Šebely a MUDr. E. Noskové „Na samotu nejsi sama: software ke snižování psychosociálního stresu“ a 2) soubor prací mezinárodního projektu týkajícího se dopadu pandemie COVID na poruchy příjmu potravy a obezitu, předložený členkou konsorcia prof. MUDr. H. Papežovou. V kategorii věda a výzkum byla oceněna publikace prof. RNDr. Z. Fišara, Mgr. M. Ľuptáka a doc. PharmDr. J. Hroudové „Little in vitro effect of remdesivir on mitochondrial respiration and monoamine oxidase activity in isolated mitochondria. Vítězům srdečně blahopřejeme a děkujeme i všem ostatním účastníkům soutěže.

 

V soutěži na téma „Reforma psychiatrické péče: nové možnosti v léčbě, rehabilitaci a destigmatizaci duševně nemocných“ byla cena za rok 2020 vzhledem k vyrovnané kvalitě zaslaných prací rozdělena mezi celkem čtyři publikace. V kategorii praktická aplikace byly oceněny publikace: Mgr. K. Čechové, Mgr. A. Fendrych Mazancové a Mgr. H. Markové a kolektivu „V bludišti jménem Alzheimer: Na co v ordinaci nezbývá čas.“ Praha, Management Press, 2019“ a Mgr. A. Plechaté a MSc. J. Pasze „Normální šílenství: rozhovory o duševním zdraví, léčbě a přístupu k lidem s psychickým onemocněním.“ Brno, Host 2020. V kategorii věda a výzkum byly oceněny publikace: Mgr. K.D. Riegela, Doc. MUDr. K. Kaliny a MUDr. O. Pěče „Poruchy osobnosti v 21. století: Diagnostika v teorii a praxi“, Praha, Portál, 2020 a Prof. PhDr. J. Vetešky a PhDr. S. Fischera „Psychologie kriminálního chování: Vybrané otázky etiologie andragogické intervence a resocializace.“ Praha, Grada 2020.

 

4. 12. 2019 byla na schůzi Psychiatrické společnosti předána Vondráčkova cena za rok 2019. V soutěži na téma „Integrace duševně nemocného do společnosti“ byl v kategorii věda a výzkum oceněn článek “A comparative study of tower of London scoring systems and normative data” (Archives of Clinical Neuropsychology) autorů J. Michalce, O. Bezdíčka a kolektivu z Psychiatrické kliniky VFN a 1.LF UK. V kategorii praktická aplikace byly oceněny dvě práce: poradna „Jak na to“ autorů I. Hlouškové a A. Kratochvílové z PL Kroměříž a festival „Na hlavu“ K. Mladé, P. Chlebounové a kolektivu z NUDZ. Ceny byly výhradně sponzorovány firmou Lundbeck.

 

5. 12. 2018 byla na schůzi Psychiatrické společnosti předána Vondráčkova cena za rok 2018. V soutěži na téma „Nové možnosti léčby duševních poruch“ byla v kategorii věda a výzkum oceněna publikace MUDr. E. Kitzlerové a kolektivu autorů „Interactions Among Polymorphisms of Susceptibility Loci for Alzheimer´s Disease or Depressive Disorder“. V kategorii praktická aplikace byly oceněny dvě práce. Publikace Prof. MUDr. P. Mohra a kolektivu „Klinická psychofarmakologie“ a článek PhDr. I. Křížové „Zlé dítě. Diagnóza Aspergerův syndrom?“. Ceny byly výhradně sponzorovány firmou Lundbeck.

 

6. 12. 2017 byla na schůzi Psychiatrické společnosti předána Vondráčkova cena za rok 2017. V soutěži na téma „Individuální přístup k duševně nemocnému“ byla v kategorii věda a výzkum oceněna publikace MUDr. M. Zvěřové Alzheimerova demence (Grada 2017). V kategorii praktická aplikace byla oceněna publikace Markéty Dohnalové Homo psychoticus II (Triton 2016). Ceny byly výhradně sponzorovány firmou Lundbeck.

 

7. 12. 2016 byla na schůzi Psychiatrické společnosti předána Vondráčkova cena za rok 2016. V soutěži na téma „Závažné duševní poruchy – výskyt, diagnostika a léčba“ byli v kategorii věda a výzkum oceněni prof. RNDr. Z. Fišar, PharmDr. J. Hroudová a kolektiv autorů za článek „Effect of Simvastatin, Coenzyme Q10, Resveratrol, Acetylcysteine and Acetylcarnitine on Mitochondrial Respiration“. V kategorii praktická aplikace byla oceněna publikace doc. MUDr. A. Bartoše a PhDr. M. Raisové „Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti“. Ceny byly výhradně sponzorovány firmou Lundbeck.

 

Dne 2. 12. 2015 byla na schůzi Psychiatrické společnosti předána Vondráčkova cena za rok 2015. V soutěži na téma „Evidence based postupy v psychiatrii“ byl v kategorii věda a výzkum oceněn Doc. MUDr. Jan Vevera za svoji práci „Násilné chování a viktimizace u mužů a žen s psychotickou poruchou“. V kategorii praktická aplikace byla oceněna publikace Prof. MUDr. Hany Papežové a kolektivu „Naléhavé stavy v psychiatrii“. Ceny byly výhradně sponzorovány firmou Lundbeck.

 

Vondráčkova cena za rok 2014 byla předána dne 3. 12. 2014 na odpolední schůzi Psychiatrické společnosti. V soutěži na téma „Moderní trendy v psychiatrii“ byl v kategorii věda a výzkum oceněn článek „GSK3β, CREB, and BDNF in pheripheral blood of patients with with Alzheimer´s disease and depression“ MUDr. Jana Pláteníka a kolektivu autorů (Z. Fišar, R. Buchal, R. Jirák, E. Kitzlerová, M. Zvěřová, J. Raboch). V kategorii praktická aplikace byla oceněna publikace „Ošetřovatelství v psychiatrii“ autorského kolektivu Mgr. Tomáše Petra a Mgr. Evy Markové. Cena byla výhradně sponzorována firmou Lundbeck.

 

Vondráčkova cena za rok 2013 byla předána dne 3. 12. 2013 na odpolední schůzi Psychiatrické společnosti. V soutěži na téma „Duševní poruchy a jejich léčba v různých obdobích života“ byla v kategorii věda a výzkum oceněna publikace Doc. MUDr. R. Jiráka a kolektivu autorů „Gerontopsychiatrie“. V kategorii praktická aplikace byla cena přidělena Doc. MUDr. J. Masopustovi a kolektivu za knihu „Neuropsychiatrické případy“. Cena byla výhradně sponzorována firmou Lundbeck.

 

Vondráčkova cena za rok 2012 byla předána na odpolední schůzi Psychiatrické společnosti dne 5. 12. 2012. V soutěži na téma „Prevence, diagnostika a léčba duševních poruch v 21. století“ byla v kategorii věda a výzkum oceněna práce MUDr. G. Bízika „Alostatická zátěž jako nástroj pro monitorování komorbid u pacientů trpících závažnými psychickými onemocněními. V kategorii praktická aplikace byla cena rozdělena mezi knihu „Alzheimerova demence v praxi“ MUDr. V. Frankové a kolektivu a „Komplexní internetový program pro prevenci poruch příjmu potravy“ Prof. MUDr. H. Papežové a Mgr. J. Hanušové. Cena byla výhradně sponzorována firmou Lundbeck.

 

V roce 2011 (cena se předávala po devatenácté) bylo do Vondráčkovy ceny na téma „Schizofrenie – výzkum, léčba a resocializace“ zasláno 12 prací. Dvě práce byly z formálních důvodů vyřazeny. Vědecká rada ve složení (PhDr. Csémy, PhDr. Krch, doc. MUDr. Přikryl, prof. MUDr. Raboch, MUDr. Šteflová a prof. MUDr. Zvolský) hodnotila 9 prací. 4 práce byly zařazeny do kategorie věda a výzkum a 5 prací bylo hodnoceno v kategorii praktická aplikace. Na svém zasedání 6. 12. 2011 vědecká rada vybrala jako nejlepší práci v kategorie věda a výzkum práci Doc. PhDr. Petra Boba „Schizophrenia, Dissociation and Complexity“. V kategorii praktická aplikace byla kvalita prací velmi vyrovnaná, sponzor těchto cen firma Lundbeck nakonec velkoryse nabídnul navýšení ceny o dalších 25 000 Kč. To znamená, že v roce 2011 byly v této kategorii vybrány 3 vítězné práce: 1. Mgr. Tomáš Petr a kolektiv autorů s Metodickou příručku pro psychiatrické sestry; 2. Doc. MUDr. Lucie Motlová-Bankovská za kuchařku pro nemocné s psychózou a za program Kouzla; 3. MUDr. Pavel Doubek a kolektiv za publikaci „Psychóza v životě – život v psychóze“.

 

Ceny za rok 2010 k tématu "Kvalita psychiatrické péče" přidělila Vědecká rada Vondráčkovy ceny v kategorii věda a výzkum prof. Z. Fišarovi za publikaci "Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie". V kategorii praktická aplikace MUDr. Kališové a spolupracovníkům za "Soubor aktivit vztahujících se k hodnocení kvality psychiatrické péče v ČR" a MUDr. Hejzlarovi a spolupracovníkům za práci "Komunitní péče v dlouhodobé praxi".

 

V roce 2009 získali Vondráčkovu cenu za nejlepší práci na téma "Vztah tělesných a duševních poruch" v kategorii praktické aplikace MUDr. V.Chvála a kolektiv ze Střediska komplexní terapie v Liberci a  MUDr. E. Kitzlerová s kolektivem z Psychiatrické kliniky VFN. V kategorii věda a výzkum byla cena přidělena MUDr. Jiřímu Masopustovi z Fakultní nemocnice v Hradci Králové za práci  Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik.

 

V roce 2008 byla Vondráčkova cena přidělena v kategorii praktická aplikace kolegům: MUDr. Filipu Španielovi  z PCP za Program prevence relapsu psychotického onemocnění ITAREPS a Prof. MUDr. Haně Papežové a jejímu kolektivu z  PK VFN za soubor materiálů týkající se komplexní problematiky prevence PPP. V kategorii věda a výzkum byla přidělena Doc. MUDr. Z. Fišarovi z PK VFN za článek Depression, antidepressants, and peripheral blood components a MUDr. J. Tkáčovi z Psych. léčebny v Jihlavě za práci Kreatinkináza jako prediktor vzniku deliria tremens.

 

V roce 2007 získali cenu v kategorii věda a výzkum kolegové Prof. Drtílková I. a kol. z PL Brno za práci Klinické a molekulárně-genetické koreláty hyperkinetické poruchy v dětském věku a Doc. MUDr. I. Paclt a jeho kolegové za rukopis práce „Attention, hyperactivity Disorder (ADHD) – biochemical, genetic and clinical studies. V kategorii praktická aplikace kolegové MUDr. E. Herman, doc. MUDr. J. Praško a MUDr. D. Seifertová a kol. za monografii Konziliární psychiatrie (Galen 2007) a MUDr. F. Španiel a kol. za edukační materiál „PREDUKA“.

 

V roce 2006 získali Vondráčkovu cenu v kategorii praktické aplikace M. Anders, T. Uhrová  a J. Roth za práci  „Depresivní poruchy v neurologické praxi“  a L. Motlová a  F. Koukolík za rukopis publikace „Citový mozek; neurobiologie, klinika, terapie“. V kategorii věda a výzkum byla cena rozdělena mezi soubor prací P. Stopkové zaměřených na molekulární genetiku bipolární afektivní poruchy a mezi publikaci Z. Fišara „Deprese, antidepresiva a membrány“.

 

V roce 2005 získal cenu v kategorii věda a výzkum MUDr. Vevera a kolektiv z PK 1LF UK, v kategorii praktické aplikace kolektiv autorů (MUDr. Kališová, MUDr. Kitzlerová a další) za projekt EUNOMIA.

 

V roce 2004 získali Vondráčkovu cenu v kategorii věda a výzkum H. Papežová a A. Yamamotová za soubor prací  na téma „Stres, disociace a poruchy příjmu potravy“ a I. Šolcová za práci „Některé psychofyziologické souvislosti resilience“. V kategorii praktická aplikace V. Kebzová za práci „Psychosociální determinanty zdraví“ a  J. Praško a kol. za  svépomocnou příručku vydanou nakladatelstvím Portál „Stop traumatickým vzpomínkám“.

 

V roce 2003 byly  oceněny práce „Demence – Neurobiologie, klinika a terapie“ F. Koukolíka a R. Jiráka a „Amyloid beta peptide 1-40 and the function of rat hippocampal hemicholinium-3 sensitive choline carriers“  Z. Krištofikové, H. Tejkalové a J. Klaschka, soubor prací „Poruchy chování ve stáří a Léčba poruch chování u pacientů s demencí“  V. Benešové a „Diferenciální diagnostika a léčba demencí“ E. Růžičky a kolektivu.

 

V roce 2002 udělila Vědecká rada Národní psychiatrické ceny Vladimíra Vondráčka kolegům. P. Fridrichovi,  E. Kitzlerové,  L. Stárkové za  jejich práci „Kognitivně behaviorální terapie závislosti na nikotinu“ a  L.  Csémymu  za  práci „Drug Scene in the Czech Republic and Slovakia during the Period of Transformation“

 

V roce 2001 Vondráčkovu cenu získali M. Anders, J. Roth a T. Uhrová  za práci „Komorbidita deprese a neurologických onemocnění“ a J. Holub a kol. za práci „Komorbidita v psychiatrii“.

 

Poprvé byla cena udělena v roce 1993, kdy se přihlásilo 18 prací, M. Učíkovi a V. Kodetové za projekt "Centra divadelní terapie"; cena za nejlepší výzkumnou práci nebyla tehdy udělena.

 

Výhradní sponzoři Vondráčkovy ceny

Výhradním sponzorem Vondráčkovy ceny je od jejího založení v roce 1993 farmaceutická společnost Lundbeck, která se podílí na financování ceny příspěvkem 60 000 Kč.

Obsah obrázku text, bílá tabule

Popis byl vytvořen automaticky

Další sponzoři Vondráčkovy ceny

Lízálek Jiří, Novartis s.r.o., Astrazeneca Czech, Eli Lilly CR, S.r.o., Zentiva a.s., Janseen-Cilag S.R., Bristol-Myers SQUIBB, Sanofi-Synthelabo, Interexpert Bohemia, ČEPS, a.s., Servier s.r.o., Communication works, E. Poche, Egis Praha, s.r.o., Medicom International s.r.o., Servier s.r.o., Denní Psychoterapeut, Pfizer spol. s.r.o., Sanofi-Aventis, s.r.o., Schering-Plough Cent, Richter Gedeon org s.r.o., Guarant International, Sandoz s.r.o., Svépomocná asociace, Lucky Money a.s., Schering-Plough Cent, Vladislav Chvála, Byznys pro společnost, Fórum, Vipharm Slovakia s.ro.